להגיע לפסגות הגבוהות ביותר. ביחד.

תקנון ביה"ס - תש"ף

לפניכם התקנון המעודכן של בית הספר המבוסס על הנהלים שהוגדרו ע"י צוות החטיבה, ועד ההורים, ועדת תקנון ומועצת תלמידים.

התקנון נכתב לאור הניסיון שהצטבר בשנים שבהם קיימת החטיבה בהסתמך על הערות והארות של מורים, תלמידים והורים – ולאחר עיון בספרות חינוכית העוסקת בתיאור התנאים האופטימאלים לקיום למידה.

מבוא

התקנות שיפורטו להלן, נועדו להקל על קיומה של מערכת תקינה ומסודרת ולעזור לכל תלמיד להשתלב במסגרת חטיבת הביניים. אנו מאמינים שסדרים קבועים ונהלים ברורים תורמים לאווירה טובה.

כל אחד מאתנו נדרש למלא חובותיו, כתלמיד, כמורה, כהורה, לנהוג בכבוד הדדי ולמלא אחר ההוראות והתקנות.

הנחת היסוד העומדת בבסיס התקנון היא, שהמורים באים לבית הספר על מנת ללמד תלמידים – והתלמידים באים על מנת ללמוד.

אלה וגם אלה מעוניינים לעשות מלאכתם נאמנה.

התקנון אינו אמור להיות ממצה, רבות מהלכות בית הספר אינן נזכרות בו, בהיותן מובנות מאליהן ומקובלות על דעת הכול.

הנושאים הנזכרים הם אלה, שהניסיון לימד, שיש צורך שיהיו מנוסחים בכתב.

* התקנון כולל את התחומים המרכזיים בחיי בית הספר:

התחום הלימודי – תנאים ללמידה.

ההדדיות – יחסים בקהילת בית הספר.

כיבוד רשות הרבים – רכוש הציבור והפרט.

התחום הלימודי – תנאים ללמידה:

ביקור סדיר: ביקור סדיר הינו תנאי הכרחי להצלחת התלמיד בבית הספר, לכן ברור שיש להקפיד עליו הקפדה יתירה.

נוהל הופעה לשיעור: מעורבות פעילה בשיעור, קשב, הכנה מתאימה של שיעורי הבית יביאו אותך להבנה מעמיקה ולהישגים.

 1. בהישמע הצלצול יכנסו התלמידים לכיתותיהם ויחכו למורה.

     בהיכנס המורה, התלמידים יכבדו את בואו בקימה ליד מקומותיהם ובשקט, כאשר  הציוד הנדרש מונח
     על השולחן.

 1. השיעור מתחיל רק לאחר שהכיתה נקייה באחריות המורה והתורנים הכיתתיים.
 2. מקומות הישיבה נקבעים על ידי מחנך הכיתה והם קבועים. כל שינוי טעון אישורו של המחנך.

     המחנך ישנה את סדרי הישיבה של התלמידים, אם הגיע למסקנה ששינוי זה דרוש לשמירה על סדר

     לימודים תקין.

 1. תלמידים יצאו להפסקה רק לאחר שהמורה סיים את השיעור.

     המורים ישתדלו לסיים את השיעור עם הצלצול – ולא יעכבו תלמידים בסוף יום בעיקר בשל  לוח
     ההסעות, אלא אם כן הודיעו על כך מראש.

 1. תלמיד שחש ברע במהלך יום הלימודים, ייגש למזכירות ביה"ס ובאישור הוריו יוכל להשתחרר.

חיסורים

 1. תלמיד הנעדר מלימודים יביא אישור מהוריו על סיבת ההיעדרות.

          משלושה ימי היעדרות ומעלה, יש להביא אישור רופא, האישורים יינתנו למחנך בלבד.

 1. תלמיד שיודע על תכנון היעדרות(עקב נסיעה לחו"ל) חייב לדווח על כך למחנך שיעביר את המידע
  להנהלת ביה"ס.
 2. תלמיד הנעדר משיעור חייב להשלים את החומר הנלמד כולל הכנת שיעורי בית,
  ובאחריותו להתעדכן בהודעות השוטפות במהלך היום.
 3. בהתאם להנחיית משרד החינוך חיסורים לא מוצדקים יפגעו בציון הכללי של המקצוע הנלמד.

     עד 15% (כולל) היעדרות ממהלך השיעורים, ציון המקצוע יישאר ללא פגיעה.

     מ- 16% עד 29% היעדרות – יפגע הציון הכללי בין 5 – 9 נקודות

     מ- 30% היעדרות – לא יינתן ציון סופי .  

איחורים

 1. תלמיד המאחר לבית הספר בתחילת יום הלימודים, ייגש למזכירות בית הספר וירשם על איחור.
 2. תלמיד המאחר (במהלך המחצית) שלוש פעמים יוזמן לשיחה עם המחנך שיידע את ההורים.

         תלמיד המאחר חמש פעמים יידרש להישאר שעה נוספת בתום יום הלימודים, ובנוסף יורד ציון
         ההתנהגות הכללי. 
         מעבר ל- 5 איחורים תישקל השעייה מביה"ס.
    12. איחורים במהלך היום יפגעו בציון התנהגות באותו מקצוע ( שבו התלמיד איחר), משלושה איחורים ומעלה תהיה הורדה בציון ההתנהגות של מקצוע זה.

פעילויות בית ספריות

    בית הספר מהווה את המסגרת החברתית והאנושית בה התלמיד מפתח את המיומנות החברתית ואת עולם הערכים שלו. על כן, התלמיד יהיה שותף בחיים הקהילתיים של        בית הספר ויעשה כמיטב יכולתו לתרום חלק פעיל בכל הנעשה בו.

 1. טיולים, ימי שדה, סיורים לימודיים, פעולות תרבות וחברה – הן חלק בלתי נפרד מפעילות בית הספר
  ומחייבים את כל התלמידים.
 2. על פי הנחיות משרד החינוך, כל יציאה מאורגנת לפעילות מבית הספר מחייבת אישור הורים למעט
  ימי שדה, את האישור יש להביא למחנך הכיתה עד יומיים לפני הפעילות.
 3. אם מסיבות מוצדקות (למשל רפואיות) תלמיד מבקש להשתחרר, עליו להמציא אישור מתאים לפני
  הפעילות ורק לאחר אישור מחנך הכיתה או רכז השכבה יקבל שחרור מהפעילות.
 4. ההפסקות נועדו למנוחה ולהתרעננות המורים והתלמידים.
  בהפסקות תתקיים תורנות מורים במסדרונות בכל קומה ובחצר. התלמידים יוכלו לפנות למורה התורן
      בכל בעיה שתתעורר. לוח תורנות המורים יהיה תלוי בחדר המורים.

    תלמיד לא יעזוב את שטח בית הספר במשך יום הלימודים כולל בהפסקות ללא  היתר.

 1. תלמידים לא ימצאו בזמן הלימודים במסדרונות בית הספר.
 2. מורים ותלמידים לא ישתמשו במהלך הלימודים הפעילים בטלפון סלולארי.

הערכת רמת לימודיו של התלמיד

 1. עם פתיחת שנת הלימודים, יודיע כל מורה לכיתתו מהן דרישותיו מן התלמיד, במקצועו שאותו הוא
  מלמד, ומה הם הקריטריונים שלפיהם הוא מעריך את רמתו הלימודית של התלמיד. מבחנים, בחנים,
     עבודות, הכנת שיעורי בית והשתתפות בכיתה – מסייעים למורה להעריך את רמת לימודיו של התלמיד,
     ולזהות את קשייו.

      הגדרות: בוחן – בדיקת הישגים של החומר הנלמד בשלושת השיעורים האחרונים.

           מבחן – בדיקת הישגים לאחר הודעה מוקדמת על מועד הבחינה והיקף החומר (על פי לוח

           המבחנים).

 1. בתחילת כל מחצית, יפורסם לוח מבחנים, שמחייב מורים ותלמידים.

     כל שינוי במועד המבחנים יעשה בתאום ובאישור הרכז הפדגוגי.

     המורה יודיע לפחות שבוע מראש על חומר הבחינה.

     לא יינתנו יותר משלושה מבחנים בשבוע ולא יותר מבחינה אחת ביום.

הדדיות – יחסים בקהילת בית הספר

א. יחסי תלמיד – תלמיד

בית הספר, בנוסף לתפקידיו בתחום הלימודי, נועד לשמש גם מסגרת חברתית לתלמידים הלומדים בו – באווירה חברתית טובה, נעימה ויוצרת.

הרגלי התנהגות בחברה, שהתלמיד רוכש בבית הספר, ישמשו בסיס גם להתנהגותו בעתיד, לכן שואפת חברת התלמידים בבית הספר וצוות המורים לבניית חיי חברה המושתתים על כבוד האדם.

חברת התלמידים היא פלורליסטית – כל תלמיד זכאי להתחשבות,  סובלנות, כבוד ועזרה הדדית. בית הספר שואף ויעשה ככל יכולתו להגיע לאווירה שתאפשר זאת.

בית הספר יגיב בחומרה על כל ביטוי של אלימות פיזית, ויעשה הכול על מנת למגר תופעות אלימות פיזית או מילולית.

תרבות דיבור, התייחסות והקשבה הן חלק מאווירה שבית הספר יקפיד ויטפח.

חל איסור מוחלט על נשיאת מכשירים העלולים לסכן את הזולת ועל השימוש בהם.

כל הכללים הללו תקפים וחלים בתוך בית הספר ומחוצה לו בשעות הלימודים ומעבר להן.

ב. יחסי מורה – תלמיד

בית הספר מהווה את נקודת המפגש בין אוכלוסיית המורים והתלמידים אשר להן מטרות משותפות וציפיות הדדיות – כשהמכנה המשותף הוא רצון בפיתוח, קידום וצמיחה בחתך הלימודי, החברתי, האישי והערכי.

היחסים בין מורה וכל בעל תפקיד אחר בבית הספר לתלמיד, הם יחסים בין אדם לאדם, המורה יכבד את התלמיד כלומר צעיר שמתפתח, והתלמיד יכבד את המורה או איש צוות בית הספר, כאדם מנוסה ובעל ידע. כבוד הדדי זה הוא תנאי להצלחת התהליך הלימודי והחינוכי והמשך הדרך.

במקרה של קונפליקט ואי הבנה בין מורה לתלמיד, חייב התלמיד לקבל את מרות המורה בזמן שיעור (על מנת שלא לפגוע במהלך השיעור). התלמיד זכאי לפנות לברור אחרי השיעור, תוך שמירה על כללי תרבות הדיבור והכבוד הדדי.

לא בא התלמיד על סיפוקו, הוא רשאי לפנות לגורם אחר על פי הסדר הבא:

מחנך הכיתה – רכז השכבה – רכז מקצוע – סגן מנהלת.

בבית הספר עומדים לרשות התלמידים, יועצת ופסיכולוג.

התלמיד יכול לפנות ביוזמתו, או על פי בקשת הוריו, או על פי בקשת המחנך.

הפנייה לייעוץ תישאר חסויה, לפי רצון התלמיד.

ג.  כיבוד רשות הרבים – רכוש הציבור והפרט

בהגדרת רשות הרבים, הכוונה היא – מתקנים ומוסדות בהם מבקרים התלמידים מטעם בית הספר וכל מקום אחר שאיננו רשות הפרט.

אנו רואים את החינוך לכיבוד רשות הרבים, בעל חשיבות רבה ביותר – ושואפים לחנך את התלמידים להתנהג כבני תרבות בוגרים בכל מקום בו יהיו, כחלק מהכנתם לחיים.

צוות המחנכים בבית הספר, מאמין כי כיבוד רשות הציבור יתרום להבטחת סביבה לימודית נעימה, שבה יהיה נעים לשהות, ללמוד וללמד.

שמירה ויזמה טיפוח רשות הרבים, תשקף ותגביר את תחושת השייכות לבית הספר ולציבור שבו.

 1. כיתת הלימוד היא מקום בו מבלים שעות רבות מדי יום, כדי ליצור סביבה נעימה יש לשמור על ניקיון הכיתות ושלמות כל הציוד בנמצא בהן.
  בכל כיתה ימונו תורני כיתה שיהיו אחראים על הסדר וניקיון בה.

התורנות תהיה למשך שבוע ימים באחריות המחנך.

 1. אנו משקיעים מאמצים, לשמור על חזות נאה ורעננה בעזרת אדניות וצמחים, וספסלים
  במסדרונות, אנו מייחסים חשיבות רבה לשמירה ולטפוח הקיים ולהרחבתו, להנאת
       כולנו.

     תלמיד שיגרום נזק יחויב בתשלום הנזק יחויב בתשלום מלא של הנזק בנוסף לטיפול משמעתי.

 1. מטעמי בטיחות, אין לשחק במסדרונות או בכיתות במשחקי כדור, משחקי מים או כל פעולה הגורמת

     ללכלוך, לאי סדר או עלולה להוות סכנה.

 1. יש לשמור על השירותים וניקיונם לרווחת התלמידים.
 1. בבית הספר יש ציוד המיועד לשרת את אוכלוסיית התלמידים כמו: ברזייה, טלפון ציבורי, מתקן

     לשתיית מים קרים, ספסלים ומזנון.

     יש לשמור על תקינות מתקנים אלה, לרווחת כולם.

 1. כללים אלה ישמרו גם בכל חדרי הלימוד שאינם כיתות אם, כגון: מעבדות, ספרייה, אולם ספורט

     ומקלטים.

תלבושת אחידה

 1. כל תלמיד חייב להגיע בתלבושת אחידה לכל הפעילויות של בית הספר. לא ייכנס תלמיד לשערי
  ביה"ס ללא תלבושת אחידה.
 1. תלמיד אשר לא יגיע לבוש בתלבושת אחידה, עד שלוש פעמים – שיחה עם המחנך ויידוע הורים.

    מהפעם השלישית – יישלח התלמיד בחזרה לביתו ולא יורשה להיכנס לתחומי בית  הספר.
    במקביל – תישקל הורדה בציון התנהגות.

3. לשיעורי חינוך גופני יופיעו התלמידים בתלבושת ספורט, חולצת ספורט ומכנסי טרנינג ועפ"י דרישות המורים לחנ"ג.

 

נושאים נוספים

עגילים – ענידת עגילים מותרת ללא הבדל מין, בנים או בנות, אך יוקפד על גודל סביר של עגילים, ואסורה ענידת עגילים גדולים מאוד שעלולים להוות סכנה.

חל איסור מוחלט לפצח גרעינים בתחומי בית הספר ובכל פעילות בית ספרית.

חל איסור מוחלט לירוק על הרצפה הן בכיתות והן במסדרונות בית הספר.

תלמיד שייתפס יורק / משליך אשפה במסדרונות בית הספר או  בחצר או בכיתה יוצמד לאב הבית/מורה תורן לניקיון רחבי בית הספר.

פלאפון סלולארי – בשעת שיעור הפלאפון  יימצא כבוי בתוך תיקו  של התלמיד. אין לעשות שום שימוש בפלאפונים בזמן שיעור.

תלמיד אשר יעשה שימוש בפלאפון בזמן השיעור, הפלאפון יוחרם עד סוף יום הלימודים.

בפעם השלישית – הפלאפון יוחרם ויוחזר רק להורים.

ספינרים –  חל איסור לשחק בספינרים במהלך שיעור / הרצאה . תלמיד שיעשה שימוש בספינרים בשיעור / הרצאה, הספינר יוחרם ולא יוחזר.

לסיכום

מטרת פרסום הנהלים והסדרים של בית הספר, להבטיח את השגת המטרות שהצבנו לפנינו, תוך יצירת מסגרת פעולה הוגנת וברורה.

שיתוף פעולה, יוצר אווירה המסייעת להשגת המטרות, לכן על כולנו לקבל על עצמנו את המערכת התקנית הנהוגה בבית הספר.

אנו רואים באוכלוסיית בית הספר, ציבור אחראי השומר על נורמות מתוקנות בהתנהגותו – ומקווים שכל אחד יעשה כמיטב יכולתו לתרום וליטול חלק פעיל בכל הנעשה בו.

קיום הנהלים הללו יהפכו את בית הספר למקום בו האווירה והפעילות החינוכית, החברתית, הקהילתית והלימודית תהיינה נעימות.    בכך נבטיח לעצמנו חיים של איכות – באיכות של מקום.

 

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות